افزایش عوارض صادرات انتخابی مناسب برای جلوگیری از خام فروشی است ؟

اقتصاد نشان داده که با اجبار و دستورات سلبی میانه‌ای ندارد و تا وقتی که زیرساخت‌ها، قوانین و هزار اما و اگر کنار یکدیگر ردیف نشوند، اتحاد و نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود.   بعد از فراز و نشیب و بالا و پایین کردن دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌ها، کم وزیاد کردن عوارض و بلند شدن صدای انتقادها،Continue reading افزایش عوارض صادرات انتخابی مناسب برای جلوگیری از خام فروشی است ؟